fastryganowy

STATUT

R. I Postanowienia ogólne
R. II Cele i zasady działania fundacji
R. III Majątek i dochody fundacji
R. IV Organy fundacji
R. V Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Fastryga działająca na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi w okresie prenatalnym została ustanowiona przez Fundatorów Małgorzatę Klecką i Grzegorza Kleckiego aktem notarialnym nr 6075/2009 z dnia 07.06.2009.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Lędziny.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym posiadać oddziały zagraniczne.
3. W celu współpracy zagranicznej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami nazwy w obcych językach.

§ 5

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
2. Fundacja może również być członkiem stowarzyszenia w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

.

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci i logo z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2. Nazwa i logo Fundacji podlegają ochronie jako znak towarowy w rozumienia prawa autorskiego.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów określonych w Rozdziale II statutu.
2. Przedmiotem prowadzonej przez Fundacji działalności gospodarczej może być:
a. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
b. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
c. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
d. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
e. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
f. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
g. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)
h. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
i. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
j. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
k. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.)
l. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.1.Z)
m. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B)
n. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)

1. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od działalności statutowej, w tym od odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 8

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Celami Fundacji są:
1. wszechstronna pomoc osobom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną lub narkotykami w okresie życia płodowego,
2. podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania uszkodzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol i inne czynniki szkodliwe,
3. organizowanie ośrodków i centrów terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
4. prowadzenie badań dotyczących wpływu alkoholu i innych środków toksycznych na rozwój dziecka,
5. publikowanie literatury podejmującej problematykę FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) i innych zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem i innymi środkami toksycznymi mającymi negatywny wpływ na rozwój dziecka

§ 10

Fundacja realizuje swojej cele poprzez:
1. wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących pomocy osobom z syndromem FASD u innymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem,
2. prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz jego wpływu na rozwój potomstwa,
3. uczestnictwo w programach dotyczących ochrony zdrowia dziecka w okresie prenatalnym i służących upowszechnianiu wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne,
4. upowszechnianie skutecznych metod terapii stymulujących rozwój dzieci z FASD,
5. organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń,
6. organizowanie i finansowanie konkursów,
7. przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji,
8. działalność wydawniczą służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji,
9. współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
10. inicjowanie i obsługa działalności wzajemnościowej – ubezpieczeniowej, finansowej, zawodowej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla osób z FASD

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowią:
a. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia,
b. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapłaty,
c. dochody z majątku ruchomego i z nieruchomości oraz praw majątkowych (również na dobrach niematerialnych),
d. dochody ze zbiórek, imprez publicznych i loterii,
e. dochody z odsetek i lokat bankowych,
f. dochody z działalności gospodarczej.
1. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi nie mniej niż 1000 zł.

§ 12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów winny być przeznaczone na realizację działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, w liczbie nie większej niż trzy osoby, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
2. Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów lub osoba przez Fundatorów powołana.
3. W przypadku niemożności sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez żadnego z Fundatorów funkcję tę obejmuje inna osoba wskazana przez nich uprzednio w formie pisemnej.
4. Po śmierci jednego z Fundatorów Prezesa i członków Zarządu powołuje żyjący Fundator

§ 15

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a. złożenia rezygnacji na ręce Fundatorów,
b. odwołania przez Fundatorów,
c. z dniem śmierci członka Zarządu lub
d. wskutek rozwiązania Fundacji.
2. W razie wygaśnięcia prawa do pełnienia funkcji jednego z członków Zarządu w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a.-c. Fundatorzy powołują nowego członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a. niewywiązywania się z obowiązków członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c. podjęcie działalności konkurencyjnej,
d. popełnienie przestępstwa,
e. godzenie w dobre imię i interesy Fundacji.
4. Termin odwołania określają Fundatorzy.
5. Jeżeli członek Zarządu pozostaje z Fundacją w stosunku pracy od dnia ustania jego członkostwa w Zarządzie rozwiązaniu ulega z nim stosunek pracy i od tej chwili nie może on wykonywać jakichkolwiek czynności członka Zarządu.

§ 16

1. Fundatorzy mogą zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu jego funkcji w szczególności w przypadku:
a. długotrwałej choroby,
b. skierowaniu przeciwko członkowi Zarządu aktu oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,
c. innej przemijającej przeszkody.
2. Przywrócenia członka Zarządu do pełnienia obowiązków w Zarządzie dokonują Fundatorzy po ustaniu przyczyn zawieszenia.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Fundatorów.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
b. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie celem zaopiniowania,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. ustalanie przedmiotu działalności gospodarczej, jej organizowanie i nadzorowanie w imieniu i na rzecz Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
f. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g. tworzenie i likwidacja oddziałów i filii Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
h. tworzenie organów Fundacji nie przewidzianych w statucie, określanie ich kompetencji, składu, sposobu wyboru członków i sposobu działania,
i. przestrzeganie woli Fundatorów,
j. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją.

§ 19

Zarząd działa w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

1. Do podejmowania czynności zwykłego zarządu uprawniony jest w imieniu Zarządu Prezes Zarządu lub wskazany przez niego inny członek Zarządu, ewentualnie upoważniona przez Prezesa Zarządu osoba.
2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie, zamiana lub obciążanie majątku nieruchomego Fundacji, podejmowane są w formie uchwały przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu lub Rady.
3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomień dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji

§ 23

1. Rada Fundacji liczy od jednego do pięciu członków.
2. Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego powołują i odwołują Fundatorzy.
3. Fundator niebędący członkiem Zarządu może być członkiem Rady Fundacji.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

§ 24

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby, które:
a. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub
b. swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
1. Jeżeli w skład Rady przyjęta zostanie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje je w Radzie ich przedstawiciel.
2. Uchwałę w przedmiocie określonym w ust. 1 Rada podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 25

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez któregokolwiek z Fundatorów bądź z chwilą śmierci tegoż członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
a. złożenia na ręce Fundatorów pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,
b. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 1 rok.
3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 26

1. Rada działa na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady jego obowiązków zastępuje go inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez członków Rady osoby spoza grona członków Rady - z głosem doradczym.

§ 27

Regulamin pracy Rady uchwalają i zmieniają Fundatorzy.

§ 28

1. Rada działa w formie uchwał.
2. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały oraz składania projektów uchwał przysługuje każdemu członkowi Rady.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady.
4. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.

§ 29

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych kosztów związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 30

1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
a. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
b. opiniowanie programów działania Fundacji,
c. zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
d. występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,
e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
f. opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów do pracy w Fundacji.

§ 31

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmian w statucie mogą dokonywać Fundatorzy.
3. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów zmian w statucie może dokonywać żyjący Fundator.

§ 33

1. Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji. Dodanie Fundacji nowych celów, stanowiących cele statutowe fundacji podlegającej połączeniu, nie jest istotną zmianą celów Fundacji.
3. Połączenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, po uprzedniej opinii Rady podjętej uchwałą przyjętą tę samą większością głosów.

§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, ewentualnie w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady wyrażonej uchwałą podjętą tę samą większością głosów.
3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanym przez Fundatorów.
4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów instytucje, o których mowa w ust. 2 wskaże żyjący Fundator.
5. Fundatorzy, a w razie śmierci jednego z Fundatorów żyjący Fundator, wybiorą likwidatora Fundacji.

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach