fastryganowy

Szkolenie Dzieci i młodzież z FASD - standardy postępowania i terapii

FUNDACJA FASTRYGA

Szanowni Państwo,

Fundacja FASTRYGA realizuje projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice w ramach zadania publicznego pn.: „Dzieci i młodzież z FASD – standardy postępowania i terapii".

Projekt obejmuje cykl szkoleń (warsztatów z elementami superwizji) pt.: „Dzieci i młodzież z FASD – standardy postępowania i terapii" skierowanych do wychowawców, terapeutów, psychologów i innych specjalistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, specjalnych ośrodków wychowawczych) oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży z terenu miasta Katowice zajmujących się bezpośrednią pracą z dziećmi i młodzieżą pozbawioną opieki ze strony rodziny biologicznej, zaniedbaną, ulegającą demoralizacji i znajdującą się w sytuacjach kryzysowych.

Zaburzenia rozwojowe wywołane alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD - to zaburzenia występujące u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Ponieważ w Polsce nadużywanie alkoholu przez rodziców jest najczęstszym powodem pozbawiania i ograniczania władzy rodzicielskiej, dzieci takie najczęściej wychowują się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, domach dzieci. Często też dzieci te są uczestnikami placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego jak np.: świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe lub innych form zajęć pozalekcyjnych, często organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD (w tym najgroźniejszym w skutkach dla dziecka zespołem FAS - płodowym zespołem alkoholowym) wymagają specyficznej terapii i wychowania. Nie rozpoznany FAS prowadzi do zaburzeń wtórnych ujawniających się okresie dorastania dziecka (kradzieże, ucieczki, agresja, podatność na nałogi, choroby, psychiczne).

W Polsce problem FASD dotyczy większości dzieci porzuconych i zaniedbanych, przebywających w instytucjach opiekuńczych, korzystających z różnych form pomocy organizacji pozarządowych, instytucji itp. Problem ten jest mało znany nawet wśród fachowców. Ogromna liczba nie zdiagnozowanych dzieci z zespołem FASD uczestniczy z zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez różnego rodzaju instytucje i organizacje pozarządowe. Często też trafia do rodzin zastępczych lub adopcyjnych, domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych. Stwarzają one wiele problemów, jako że dzieci takie nie poddają się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym. Rodziny wychowujące dzieci z nie rozpoznanym zaburzeniem żyją w sytuacji ciągłego stresu i obwiniania siebie za niepowodzenia. Brak rozpoznania uniemożliwia często zastosowanie właściwej interwencji.

Dlatego warsztaty z elementami superwizji zaproponowane w niniejszym projekcie są także okazją do przygotowania specjalistów do pracy wychowawczej i terapeutycznej, dają możliwość poddania superwizji „trudnych przypadków i sytuacji" oraz przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu.

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

Z badań zachodnich wynika, że dzieci, wobec których nie podjęto działań terapeutycznych, są bardziej narażone na występowanie tzw. zaburzeń wtórnych (są bardziej podatne na nałogi, przestępczość, nieprawidłowe zachowania seksualne, przerwanie obowiązku szkolnego itp.). Objęcie tych dzieci, jako grupy ryzyka, jak najwcześniejszą terapią jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, zapobiegającym przestępczości nieletnich i zwiększającym ich szanse w przyszłości na godne i dobre życie.

Tematyka cyklu szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

Diagnostyka FAS – czterocyfrowy kwestionariusz diagnostyczny.

„Nie chce – czy nie może?" - interpretacja i rozumienie trudnych zachowań poalkoholowych dzieci. Uszkodzenia mózgu charakterystyczne dla FASD.

Zaburzenia rozwoju sensomotorycznego i jego wpływ na zdolności poznawcze (myślenie, pamięć, uwaga).

Wpływ wczesnej odruchowości na zachowanie, sprawność intelektualną oraz emocjonalność dzieci w przebiegu FASD.

FASD a inne zaburzenia o etiologii organicznej, (autyzm, ADHD).

FASD a zaburzenia przywiązania i przeżywanie odrzucenia.

Prezentacja możliwości terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży z FASD.

Specyfika opieki nad dzieckiem po zaniedbaniu, porzuceniu, molestowaniu seksualnym, przemocy fizycznej.

Rozpoznawanie możliwości i ograniczeń rozwojowych u dziecka z uszkodzeniem mózgu.

Seksualność i dojrzewanie u dzieci i młodzieży z FASD.

Wpływ dziecka z FASD na relacje z opiekunami, własne granice i ochrona.

Emocjonalność dziecka z FASD.

Termin szkolenia: wrzesień – grudzień 2011 rok.

Czas trwania szkolenia: cykl 6 spotkań po 8 godz. dydaktycznych – termin ustalany w porozumieniu z uczestnikami szkolenia i prowadzącymi zajęcia.

Miejsce szkolenia: w jednej lub więcej instytucji, placówek i organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie terenu miasta Katowice, według wcześniejszych ustaleń z uczestnikami projektu.

Prowadzący zajęcia: mgr Małgorzata Klecka (ekspert w dziedzinie FAS, superwizor, konsultant, terapeuta neurorozwoju, terapeuta psychodynamiczny, doktorantka Wydziału Lekarskiego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego) poprowadzi całość szkolenia - warsztatów z elementami superwizji.

Metody: warsztaty z elementami superwizji, uzupełniane krótkimi wykładami, prezentacja multimedialna, praca z arkuszem obserwacji dziecka, praca w podgrupach, praca z genogramem, elementy Video Interaction Training (analiza filmów wideo), elementy dramy, itp.

Materiały: uczestnicy szkolenia otrzymają materiały niezbędne do zajęć i do podniesienia wiedzy oraz umiejętności zawodowych m.in. książki: „FAScynujące dzieci", broszura – „Uwaga – problem – pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju (FASD", „Dziecko z FASD – rozpoznania różnicowe i podstawy terapii", ksero materiałów, teczkę, długopis, skoroszyt.

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

Cele zajęć:

poszerzenie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych osób pracujących z dziećmi zaniedbanymi i o zaburzonym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem FASD,

pomoc dla dzieci starszych przeżywających trudności związane ze swoją innością i trudną historią życia,

zapobieganie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą,

wyposażenie uczestników w umiejętność rozpoznawania nieprawidłowości rozwojowych u podopiecznych,

nabywanie przez specjalistów praktycznego rozumienia zachowań dzieci i ich właściwa interpretacja,

superwizowanie i interpretacja zachowań u podopiecznych uczestników szkolenia w kontekście historii życia dziecka,

rozpoznawanie przez uczestników własnych obciążeń wynikających z pracy z dzieci po przeżyciu odrzucenia,

opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci,

nauka praktycznych możliwości i technik pracy terapeutycznej z dziećmi w warunkach instytucji.

Uczestnicy - wychowawcy, terapeuci, psychologowie i specjaliści pracujący w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, klubach młodzieżowych i domach dzieci itp.) i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomaganiem i bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Rekrutacja uczestników do projektu – do 30 sierpnia 2011 roku -grupa liczyć może max. 20 osób – specjalistów. Aby udostępnić równy udział w warsztatach wszystkim zainteresowanych placówkom w fazie pierwszej na listę wpisana zostanie jedna osoba z jednej instytucji lub organizacji. W sytuacji posiadania wolnych miejsc po drugiej osobie z każdej instytucji lub organizacji. W drugiej fazie rekrutacji, w sytuacji braku miejsc dla wszystkich placówek liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu z elementami superwizji jest gotowość do aktywnej pracy w grupie oraz przygotowywania „zadań domowych", np.: wywiadu, zebrania informacji o superwizowanym dziecku, zastosowania wypracowanej w grupie interwencji itp.

Uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów finansowych, wszelkie działania wspołfinansowane są ze środków otrzymanych od Miasta Katowice.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia na szkolenie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2011 roku.

Kartę zgłoszenia można nadsyłać e-mail: biuro@fas.edu.pl, fax. (032) 7209570 lub pocztą: 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 70 A.

Osoby do kontaktu: Izabela Golus – Koordynator Projektu – 501195201, e-mail:imgolus@gmail.com

Małgorzata Klecka – 508552211, e-mail: klecka.m@gmail.com

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach